ساعت کاری بخش کنسولی بصورت تلفنی
همه روزه به استثنای روزهای تعطیل
از ساعت15 تا 16
ساعت کاری بخش کنسولی بصورت حضوری
روزهای دوشنبه، چهارشنبه و جمعه
از ساعت 9 تا 11
ساعت کاری سفارت
همه روزه به استثنای روزهای تعطیل باز است.
از ساعت 8:30 الی 16:30

گالری فیلم