فرهنگی

روابط فرهنگی دو کشور

   تبادل هیأت های مختلف فرهنگی، اعطاء بورس تحصیلی، تقویت کرسی زبان فارسی و زبان ادبیات فارسی در دانشگاه های نروژ و  برگزاری مسابقات ورزشی از جمله همکاری های فرهنگی دو کشور بوده است. همچنین به رغم فاصله جغرافیایی، انجمن ایران و نروژ در سال 1351 تاسیس گردید. سفر پروفسور مورگن استرنه ایران شناس معروف نروژی به ایران در سال 1353 و اعطاء دکترای افتخاری به نامبرده از سوی دانشگاه تهران، امضاء توافق نامه همکاری دانشگاهی بین دانشگاه تهران و دانشگاه اسلو در سال 1385 و تمدید آن و ایجاد کرسی زبان فارسی در دانشگاه اسلو در سال 1380، از جمله اهم موارد  قابل ذکر همکاری و فعالیت در حوزه فرهنگی می باشد.